Železniční uzel Olomouc je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) v úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou, který spojuje východní a západní část České republiky. Kromě mezinárodních a vnitrostátních dálkových vazeb plní stanice významnou funkci v obsluze olomouckého regionu.

Prioritním cílem řešeného projektu je uvedení železniční stanice do stavebně-technického a provozního stavu tak, aby byl v souladu s parametry evropských železnic pro mezinárodní tratě a standardy pro modernizaci vybrané železniční sítě České republiky. Realizací došlo ke zvýšení kvality a bezpečnosti provozu, k dosažení maximální traťové rychlosti až 160 km za hodinu, zlepšení kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a k výraznému zkvalitnění služeb v osobní a nákladní železniční dopravě.

Stavba zahrnovala rekonstrukci kolejové dráhy, nutnou rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku včetně dotčených mostních objektů a propustků. Byla vybudována nová zastřešená ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Modernizací prošla i technologická zařízení, trakční vedení, zabezpečovací a sdělovacího zařízení a energetická zařízení.

Základní informace
Finanční objem 1,9 miliardy Kč
Termín zahájení 2013
Termín dokončení 2017
Investor SŽDC
Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc
Dodavatelé ve sdružení