Zakázka zahrnovala rekonstrukci ploch v celém prostoru bývalého kláštera, baziliky a přilehlého okolí, včetně rekonstrukce dotčených sítí, nových elektrických rozvodů, rozvodů vody, vybudování komunikací a oplocení. Zatímco převážně vydlážděná plocha před průčelím baziliky je určena k setkávání poutníků, travnaté plochy se zelení severně od baziliky byly zbudovány jako zóna pro odpočinek a relaxaci ve stínu. Dozděním objevených hradebních zdí je připomenuto středověké opevnění kláštera. Vznikla zde i dlouhá kamenná lavice k odpočinku.

Protože celý areál je kulturní památkou a územím s archeologickými nálezy, veškeré výkopové práce byly prováděny pod odborným dohledem archeologů z firmy Archaia Olomouc. Provedli jsme kompletní historický průzkum lokality, který odkryl např. původní ohradní zeď cisterciáckého kláštera ze 13. století. Zeď kláštera byla obnovena a bylo vymezeno pietní místo původního řeholního hřbitova.

V podzemí barokní, na románských základech postavené baziliky, je lapidárium, jehož vstup byl v rámci zakázky rekonstruován, a to za respektování odkrytých archeologických nálezů. Byla tak například provedena konzervace a povrchová úprava středověkého kvádrového zdiva. V rámci zakázky jsme rovněž restaurovali kašnu z 1. poloviny 18. století a další středověkou kašnu s plastikou ryb. Obě jsou nemovitými kulturními památkami. Opravili jsme omítky a štuky a repasovali sochy, zámečnické a truhlářské prvky.

Základní informace
Finanční objem 82 milionů Kč
Termín zahájení 2010
Termín dokončení 2012
Investor Římskokatolická farnost Velehrad
Projektant -
Dodavatelé OHL ŽS