Cílem stavby bylo zlepšení kvalitu povrchových vod řeky Bečvy a snížit zatížení toku znečištěním z kanalizační sítě. Na území města Přerova se rekonstruoval stávající kanalizační systém a části Dluhonice a Kozlovice byly posléze na tento systém napojeny. Rekonstrukcí a zvýšením kapacity sběračů bylo možno odpadní vody převést až k nově vybudovaným retenčním nádržím, ve kterých bude znečištěná srážková voda zachycena. Přínos stavby pro životní prostředí spočívá ve snížení počtu a objemu přepadů dešťových vod z odlehčovacích komor v Přerově během vydatných srážek. Součástí stavby jsou i opatření na kanalizační síti proti vnikání vod z řeky Bečvy do celého kanalizačního systému.
V Dluhonicích byla v místě vyústění kanalizace do vodoteče vybudována nová čerpací stanice s kanalizačním výtlakem, která přečerpává odpadní vody do stokové sítě města Přerova a je odvedena do ČOV. Stejný princip odvedení odpadních vod byl zvolen v místní části Kozlovice, kde byla kromě výstavby čerpací stanice s výtlakem vybudována nová kanalizace v celé místní části včetně přepojení existujících domovních přípojek.
Základní informace
Finanční objem 412 milionů Kč
Termín zahájení 2014
Termín dokončení 2015
Investor Vodovody a kanalizace Přerov
Projektant Aquatis
Dodavatelé OHL ŽS