Modernizace, rozšíření pobočné čistírny odpadních vod na severním okraji Prahy. V rámci rozšíření byly přestavěny stávající objekty a vybudovány objekty nové (např. objekty hrubého předčištění, zvětšení akumulačního prostoru čerpací stanice, objekt obtoku, objekty biologického stupně, objekty kalového hospodářství). Nevyhovující objekty jsme zbourali. Součástí zakázky bylo i posílení příkonu elektrické energie, řídící informační systém včetně přenosu dat na centrální dispečink a rovněž neméně důležité terénnní úpravy.

Základní informace
Finanční objem 148 milionů Kč
Termín zahájení 2014
Termín dokončení 2017
Investor Pražská vodohospodářská společnost
Projektant D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
Dodavatelé OHL ŽS