Zajišťujeme geodetické práce na stavbách po celé ČR. Součástí našeho týmu jsou vzdělaní a zkušení geodeti. Veškeré práce provádíme moderní měřickou technikou, která prochází pravidelnou údržbou a kalibrací.

Vzhledem k historii firmy máme dlouholeté zkušenosti zejména s železničními stavbami. Všichni pracovníci mají potřebná oprávnění a zkoušky (G01,02,03) pro práce v provozované železniční dopravní cestě Správy železnic. S rozšířením oborů působnosti firmy jsme i my rozšířili obory, v nichž poskytujeme geodetické služby a nyní pokrýváme široké spektrum geodetických činností.

Služby

Inženýrská geodézie

Realizujeme komplexní geodetické práce především pro liniové stavby, zejména železnice a silnice, stavby mostů. Naši pracovníci si samozřejmě poradí se všemi druhy prací v inženýrské geodézii.

Geodézie na dopravních stavbách

 • vytyčení zemních prací
 • vytyčení mostních konstrukcí
 • vytyčení hlavních a podrobných bodů trasy liniové stavby
 • vytyčení inženýrských sítí
 • výpočty kubatur
 • příprava a import dat pro navigace zemních strojů
 • zpracovávání jednoduché i komplexní dokumentace skutečného provedení staveb a objektů dle předpisů a metodik jednotlivých správců nebo vlastníků těchto staveb
 • zajišťujeme činnost odpovědného geodeta – úředně oprávněného zeměměřického inženýra

Geodézie na pozemních stavbách

 • vytyčení zemních prací
 • vytyčení zděných i monolitických konstrukcí
 • vytyčení inženýrských sítí
 • zaměření nivelet a svislostí
 • výpočty kubatur
 • geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

Geodézie na inženýrských sítích

 • vytyčení trasy inženýrských sítí na základě dodaných podkladů správců IS
 • geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souladu s předpisy jednotlivých správců IS

Máme dlouholeté zkušenosti s měřením kolejových svršků, s měřícím vozíkem PPK a přípravou dat pro ASP, souborné zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení podle specifických směrnic (Správa železnic).

Katastr nemovitostí

Zajišťujeme vytyčování hranic pozemků, zpracování geometrických plánů.

Geometrické plány

 • Zpracováváme jak jednoduché geometrické plány, například pro účely kolaudace a následného zápisu budovy do KN nebo pro rozdělení pozemků, tak i rozsáhlé geometrické plány pro vypořádání vlastnických vztahů před i po výstavbě především liniových dopravních cest.
 • Geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku – graficky znázorňuje rozsah práva, které se týká určitého pozemku nebo jeho části.

Vytyčování hranic pozemků

 • Při vytyčování hranic pozemků se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. Provádí se v případech, kdy hranice není označena nebo neodpovídá údajům katastru o geometrickém a polohovém určení.

Kontakt

Vedoucí střediska GEODETI

Ing. Hubert Bodejček

tel. +420 602 595 182

hbodejcek@ohla-zs.cz

Světlá 5, Brno – Maloměřice